Precizări legate de plata impozitelor și taxelor locale

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Comunicat al Biroului Mass-media, Primăria Cluj-Napoca: Deoarece în Monitorul Oficial al României nr. 208/21.03.2016 a fost publicată Hotărârea de Guvern nr. 159/2016 prin care au fost aduse o serie de modificări și completări Normelor Metodologice de aplicare a Codului fiscal aprobate deja prin HG. nr. 1/2016 în materia impozitelor și taxelor locale,  vă facem cunoscut  următoarele:

Pentru calcularea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 se stabilesc următoarele reguli:

a) persoanele fizice care au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună declaraţii până la 31 martie 2016. Depun declaraţii și persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinaţie mixtă la adresa cărora nu se desfășoară nicio activitate economică;

b) declaraţiile depuse de persoanele menționate la lit. a) vor fi însoţite, după caz, de:

 • raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii ulterioară datei de 1 ianuarie 2011;
 • procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 5 ani;
 • actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 5 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

c) nu se depun documentele prevăzute la lit. b) în cazul clădirilor cu destinație mixtă:

 • dacă la adresa clădirii nu se desfășoară nicio activitate economică;
 • dacă la adresa clădirii se desfășoară activitate economică, suprafețele folosite în scop rezidențial și cele folosite în scop nerezidențial nu pot fi evidențiate distinct și cheltuielile cu utilitățile nu sunt înregistrate în sarcina persoanei care desfășoară activitatea economică;

d) persoanele juridice care deţin în proprietate clădiri au obligaţia să depună declaraţii, până la 31 martie 2016, în care se menţionează destinaţia clădirii, la care pot anexa unul din următoarele documente:

 • raportul de evaluare întocmit de un evaluator autorizat, în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, care reflectă valoarea clădirii la data de 31 decembrie 2015;
 • procesul-verbal de recepţie finală, din care reiese valoarea clădirii, în cazul unei clădiri finalizate în ultimii 3 ani;
 • actul de dobândire a dreptului de proprietate asupra unei clădiri, în ultimii 3 ani, din care reiese valoarea clădirii; în cazul în care valoarea clădirii nu se evidenţiază distinct, impozitul pe clădiri se va stabili la valoarea totală din actul respectiv;

e) în cazul în care persoanele juridice nu depun declarația menționată la lit. d), se aplică prevederile art. 493 din Codul fiscal (Constituie contravenții următoarele fapte, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii, infracțiuni: a) depunerea peste termen a declarațiilor de impunere…… b) nedepunerea declarațiilor de impunere (3) Contravenția prevăzută la alin. (2) lit. a) se sancționează cu amendă de la 70 lei la 279 lei, iar cele de la alin. (2) lit. b) cu amendă de la 279 lei la 696 lei. (5) În cazul persoanelor juridice, limitele minime și maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (3) și (4) se majorează cu 300%..) iar clădirile vor fi considerate ca având destinație nerezidențială, iar valoarea impozabilă a acestora va fi ultima valoare impozabilă înregistrată în evidențele organului fiscal.

Prin urmare obligativitarea depunerii declarației fiscale cu privire la destinația clădirii aflate în proprietate o au toate persoanele juridice și doar persoanele fizice care dețin clădiri nerezidențiale sau mixte, însă nu și persoanele fizice ce dețin doar clădiri rezidentiale (utilizate pentru locuit).


Scutirea de la plata impozitului pentru clădirea, terenul sau mijlocul de transport deținute în coproprietate, și inclusiv în cazul soților, se aplică doar pentru cota parte de proprietate deținută de beneficiarul scutirii și nu pentru întreg bunul.

Prin urmare în cazul coproprietății devălmașe a soților, scutirea de la plata impozitului se va aplica doar pentru o cotă ideală de 50 % aferentă soțului beneficiar al unei scutiri instituită de Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal pentru:

 • clădirea folosită ca domiciliu și/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006 pentru recunoașterea meritelor personalului armatei participant la acțiuni militare și acordarea unor drepturi acestuia și urmașilor celui decedat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2007, cu modificările și completările ulterioare
 • terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a), c) – e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 82/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 • clădirile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război;
 • terenurile aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, a văduvelor de război și a văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război
 • clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare;
 • clădirea folosită ca domiciliu aflată în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate
 • terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea veteranilor de război, văduvelor de război sau văduvelor nerecăsătorite ale veteranilor de război, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, aflate în proprietatea sau coproprietatea reprezentanților legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadrați în gradul I de invaliditate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 1 din Decretul-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului;
 • mijloacele de transport aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) și art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004 (revoluționarii), cu modificările și completările ulterioare, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilului

Având în vedere această modificare legislativă, le vor fi comunicate  tuturor contribuabililor identificați mai sus, decizii de impunere pentru cota de proprietate pentru care nu beneficiază de scutire.

Raportat la perioada de timp scurtă rămasă până la data de 31 martie 2016,  și la perioada necesară emiterii și expedierii/primirii prin poștă a deciziilor de impunere, pentru a putea beneficia de bonificația de 10 % la plata integrală a impozitului, respectiv pentru evitarea calculării de majorări de întârziere în cazul neplății după data  de 31.03.2016,   contribuabilii în cauză se pot prezenta începând cu data de 22.03.2016 la ghişeele Direcţiei Economice a Primăriei Cluj-Napoca, în vederea achitării cu bonificaţie a impozitului datorat.

 

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin