Acordarea ajutorului pentru încălzire – sezonul rece 2021/2022

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță demararea programului de distribuire și preluare a cererilor pentru acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie.

Pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei doar persoanele singure sau familiile care:

 • locuiesc efectiv la adresa pentru care solicită acest ajutor, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei;
 • realizează venituri de până la 1.386 lei/membru de familie în cazul familiei, sau până la 2.053 lei în cazul persoanei singure;
 •  nu deţin unul dintre bunurile prevăzute în ”Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinţei” (clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul, depozite bancare mai mari de 3.000 lei etc.);
 •  au calitatea de titulari de ajutor, calitate ce se regăseşte în următoarele situaţii:
  • proprietar al locuinţei;
  • succesorul de drept al proprietarului locuinţei;
  • persoană care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauze de întreţinere sau cu drept de habitaţie;
  • titular de contract de închiriere, comodat, concesiune;
  • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere;
  • reprezentant legal al persoanei singure care nu  are capacitate de exerciţiu (persoane puse sub interdicţie, etc).

La stabilirea dreptului pentru încălzirea locuinţei şi a suplimentului pentru energie se iau în calcul toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale.

Calculul veniturilor familiei se face fără a lua în considerare următoarele surse: ajutorul social, alocaţia de stat pentru copii, alocaţia pentru susţinerea familiei, bugetul personal complementar de care beneficiază persoanele cu handicap, bursele şcolare, stimulentul educaţional (tichetul de grădiniţă), sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul Programului „Bani de liceu”, veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, sumele ocazionale acordate cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar în situaţii excepţionale, sumele primite de beneficiarii de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională.

Stabilirea dreptului se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii curente, începând cu luna următoare. Un titular are dreptul legal la un singur ajutor de încălzire, în funcţie de tipul de încălzire a locuinţei (energie termică, gaze naturale, energie electrică, combustibili solizi sau petrolieri) şi la suplimentul de energie acordat cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuinţă.

În concret, pentru cererile înregistrate până în data de 20 noiembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna noiembrie 2021.

Pentru cererile înregistrate din data de 21 noiembrie până în data de 20 decembrie 2021, după verificare și procesare, dreptul la ajutor pentru încălzirea locuinței se stabilește începând cu luna decembrie.

Orice modificare, privind numărul de membri sau venitul realizat, se comunică printr-o nouă cerere-declarație pe proprie răspundere pentru modificarea cererii de acordare, care va avea atașate actele care justifică solicitarea de modificare.

Cererile se depun individual sau prin asociaţiile de proprietari, după următorul program:

Centrul de informare pentru Cetățeni:

luni-miercuri – 8.30-16.30

joi 8.30-18.30

vineri 8.30-16.30

Primăriile de cartier

luni-miercuri 08.00-16.00

joi 08.00 -17.30

vineri 08.00 – 14.30

Piața Unirii nr. 1, camera 15, ghișeul 2

luni-vineri 08.30-16.30

Direcția de Asistență Socială și Medicală, strada Venus fn

luni-miercuri 08.30-15.30

joi 08.30 -17.00

vineri 08.30 -14.00

Cererile semnate, însoțite de copii după actele doveditoare pot fi trimise și electronic, pe adresa de e-mail protectiesociala@dasmclujnapoca.ro

Solicitanții de ajutor de încălzire pentru energie termică sunt rugați să depună cererile la administratorul imobilului care le va centraliza și le va depune însoțite de un borderou centralizator.

Pentru informații suplimentare puteți accesa și site-ul primăriei – link ajutor încălzire.

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin